1. Vođenje poslovnih knjiga trgovačkih društava
 
2. Vođenje poslovnih knjiga obrtnika
 
3. Praćenje poslovanja Predstavništava stranih tvrtki
 
4. Izrada financijskih izvještaja i poreznih bilanci trgovačkih društava
 
5. Izrada financijskih izvještaja fizičkih osoba i samostalnih djelatnosti
 
6. Revizija poslovanja subjekta
 
7. Revizorski Uvid u poslovanje subjekta
 
8. Porezno savjetovanje
 
9. Konzultantske usluge

 
1/ Vođenje poslovnih knjiga

· Dnevnik
· Glavna knjiga (bilančni zapisi
  i izvanbilančni zapisi)
· Salda-conti
· Knjiga blagajne kunske
· Knjiga blagajne devizne
· Knjiga ulaznih računa
· Knjiga izlaznih računa
· Evidencija osnovnih sredstava
· Prijava poreza na dodanu vrijednost
· Obračun PDV-a
· Obračun plaća i dr.
 
2/ Vođenje poslovnih knjiga obrtnika  

· Knjiga primitaka i izdataka
· Knjiga prometa
· Popis dugotrajne imovine
 
3/ Praćenje poslovanja predstavništava stranih tvrtki  

· Dnevnik
· Glavna knjiga (bilančni zapisi i izvanbilančni zapisi)
· Salda-conti
· Knjiga blagajne kunske
· Knjiga blagajne devizne
· Knjiga ulaznih računa
· Knjiga izlaznih računa
· Evidencija osnovnih sredstava
· Obračun plaća
· Mjesečni izvještaji o poslovanju predstavništva
· Godišnji izvještaji o poslovanju predstavništva
4/ Izrada financijskih izvještaja i poreznih bilanci trgovačkih društava  

· Bilanca (sustavni pregled imovine, kapitala i obveza na određeni datum)
· Račun dobitka i gubitka (prikazuje prihode i rashode te financijski rezultat)
· Prijava poreza na dobitak
· Obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
· Obračun članarine turističkoj zajednici
· Statistički izvještaj poduzetnika kvartalni
· Statistički izvještaj poduzetnika godišnji
 
5/ Izrada financijskih izvještaja fizičkih osoba i samostalnih djelatnosti 

· Prijava poreza na dohodak
· Prijava poreza na dodanu vrijednost
 
6/ Revizija poslovanja subjekta  

Revizija je postupak ispitivanja i ocjene financijskih izvještaja te podataka i metoda koji se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja, na temelju kojih se daje stručno mišljenje o realnosti i objektivnosti stanja imovine, kapitala, obveza i rezultata poslovanja poduzetnika.
Iza ove zakonske definicije komercijalne revizije poslovanja skriva se bit postupka revizije u kojem se pokušava sa što većim stupnjem sigurnosti utvrditi da li su godišnji financijski izvještaji trgovačkog društva sastavljeni u skladu s pozitivnim propisima .Pokušava se utvrditi u kolikoj mjeri su postupci računovodstva i menagmenta realno prikazali poslovanje društva u obračunskom periodu, njegove prihode i rashode, iskazanu dobit, potraživanja i obaveze u poslovanju kao i poreznu obavezu poreza na dobitak.
Nezavisnost revizora i njegova stručnost osigurava naručitelju revizije da dobije pouzdanu informaciju o svim pitanjima koja postavi pred revizora.
Zbog gornjih razloga sve su češće pojave naručivanja revizije cjelokupnog poslovanja društva ili djelomične revizije pojedinih dijelova računa dobiti i gubitka ili bilance (pitanje objektivnosti iskazanih potraživanja ili obaveza, prihoda ili rashoda i sl.) kod društava koja nisu Zakonom obavezna provoditi reviziju poslovanja.
 
A tko su zainteresirane strane za ovakvu reviziju?
U prvom redu to su vlasnici društva čiji interes u ovom slučaju štite revizori.
Nadalje to su potencijalni poslovni partneri koji žele provjeriti bonitet i realnost podataka iskazanih u financijskim izvještajima društva, a posebno su to veći dobavljači, kreditne institucije i sl.

To može biti i uprava društva u svrhu djelomične ili cjelovite kontrole postupaka računovodstvenog menadžmenta.

Bez obzira na vlastite interese, obavezi godišnje revizije podliježu :
1. Sva trgovačka društva razvrstana u grupu velikih
2. Trgovačka društva oblika “dioničko društvo” razvrstana u grupu srednja

Radi lakšeg snalaženja, dajemo pregled zakonskih odredbi s kojima se određuje veličina trgovačkog društva.Trgovačko društvo se razvrstava u onu grupu po veličini u kojoj zadovoljava najmanje dva od navedena tri kriterija:
       
       
Grupa
Ukupan promet
(EUR-i)

Vrijednost aktive
u bilanci (EUR-i)

Broj zaposlenih
Malo društvo

do 2.045.168,00

do 1.022.584,00

do 50
Srednje veliko

do 8.180.670,00

do 4.090.335,00

do 250
Veliko
više od 8.180.670,00

više od 4.090.335,00

više od 250
       
       
7/ Revizorski Uvid u poslovanje subjekta  

Provođenje postupaka revizije u bitno manjem obimu i korištenje jednostavnijih oblika izvođenja dokaza o realnosti financijskih izvještaja na manjem uzorku, predstavlja oblik revizorove aktivnosti koji se naziva UVID.
Osim zakonom obaveznih subjekata koji moraju osigurati vršenje uvida u temeljne financijske izvještaje jednom u tri godine - dionička društva razvrstana u grupu mala, ovaj oblik kontrole vrlo je primjenjiv kod malih i srednjih poduzetnika koji nisu obveznici revizije, a ipak žele izvršiti kontrolu realnosti financijskih izvještaja društva.
Iako se radi o manjem obimu kontrole koju provodi revizor, a time i troškovno pristupačnijem za korisnika usluge, sam postupak vršenja kontrole poslovanja vrlo često u visokom postotku otkrije sve nedostatke u postupanju računovodstva ili menagmenta pri sastavljanju financijskih izvještaja.
 
8/ Porezno savjetovanje  

Savjetovanje poduzetnika u smislu investicija, poslovnih poteza i obrade poslovnih događaja, a u vezi s poreznim konzekvencama i Zakonom propisanim poreznim obvezama.
 
9/ Konzultantske usluge  

· Sve vrste konzultacija vezanih za računovodstvo poduzetnika.
· Pomoć pri postavljanju i provođenju raznih, neophodnih evidencija (tipa evidencije zaposlenih
djelatnika, popisa imovine...)
· Pomoć pri nastanku statusnih promjena (spajanje, pripajanje, podjela...).
· Informacije o ispravnosti knjigovodstvenih isprava, njihovoj kontroli, načinu čuvanja i ostalo.
· Konzultacije oko uvođenja ili reorganizacije praćenja poslovanja pomoću
elektroničkih računala uz savjetovanje oko adekvatne prilagodbe softwearskih paketa.