Svaki je poduzetnik čije je sjedište u Republici Hrvatskoj obvezan voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje prema temeljnim načelima urednog knjigovodstva. Obvezu knjigovodstva ima svaka pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost sa ciljem postizanja dobiti, te svaka fizička osoba koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost sa ciljem postizanja dobiti, ako je posebnim propisom određena kao obveznik plaćanja poreza na dobit. Knjigovodstvo mora biti vođeno na način da u okviru zadanog roka omogućuje trećoj osobi uvid u poslovne događaje i u stanje poduzeća.
   
  Kazne zbog nevođenja poslovnih knjiga ili ne predavanja financijskih izvještaja predviđene navedenim Zakonom su rigorozne.  
 
U Republici Hrvatskoj primjenjuju se Međunarodni računovodstveni standardi. Poduzetnici koji su obvezni voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje prema odredbama ZAKONA O RAČUNOVODSTVU klasificiraju se na male, srednje i velike ovisno o zbroju bilance nakon odbitka gubitka i prosječnom, godišnjem broju zaposlenih.
 

Novčanom kaznom od 5000,00 do 10000,00 kn kažnjava se zakonski predstavnik poduzetnika ako:

ne vodi poslovne knjige
ne čuva poslovne knjige
ne sastavi temeljne financijske izvještaje
ne pridržava se načela i metode procjene
ne sastavi godišnje izvješće.